Date of modify:
29/10/56

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม พื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
(เฉพาะในส่วนพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์)
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 1


ป้ายคัตเอ้าประชาสัมพันธ์บริเวณบึงบอระเพ็ด

     
กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการ วันที่ 19 พ.ย. 2556 ณ อาคารที่พักนักท่องเที่ยว บึงบอระเพ็ด
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2
 
   
รายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า การรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 และยืนยันทางโทรศัพท์
 

ความคิดเห็น/ข้อห่วงกังวลจากแบบลงทะเบียน
1. ควรอนุรักษ์บัวและธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตที่อาศํยอยู่กับบึงบอระเพ็ด
มาเป็นเวลานานให้คงอยู่ตลอดไปไม่ควรให้ชาวบ้านสร้างอาคารบุกรุก
พื้นที่
2. กำหนดเขตพื้นที่ของชุมชนให้ชัดเจนไม่ให้บุกรุกและไปรบกวนสิ่ง
มีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบึงบอระเพ็ด สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยจัด
ระเบียบการให้บริการนักท่องเที่ยว
3. การพัฒนาบึงบอระเพ็ดควรขุดพื้นที่ตื้นเขินให้สัตว์ที่อาศัยอยู่ในน้ำ
ได้อยู่กันไม่แออัดและเป็นการป้องกันตนเองอย่างปลอดภัย
4. ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ กลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบจาก
โครงการในบึง การจัดการของเสียของแพอาหารในบึง การจัดการขยะ
มูลฝอยของโครงการหลังการก่อสร้างเสร็จ การสร้างภูมิทัศน์โครงการ
ที่ดี

 1. นายนรินทร์ สุวรรณธนะ ผู้อำนวยการแขวงการทางนครสวรรค์ที่ 1
 2. นายสมศักดิ์ ทองหุล นักวิชาการประมงชำนาญการ
 3. นายไพศาล สว่างศรี นายช่างขุดลอกชำนาญงาน
 4. นายธนา ยันตรโกวิท ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์
 5. นายสุทธิพงศ์ วทานียเวช นักวิชาการเกษตร
 6. จ.ส.อ.สมเกียรติ ฟองหล่ำ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ออก
 7. นายมนัส ก้อนทอง ประชาชนหมู่ 5 ตำบลพระนอน และประชาชนจำนวน 4 คน
 8. นายธีระ เก่งเขตกรณ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข
  จังหวัดนครสวรรค์
 9. ตัวแทนประชาชนจากบ้านเลขที่ 558/90 หมู่ 9 ต.นครสวรรค์ตก
 10. นายเสวต มั่นต่าย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
 11. นายธีระพงศ์ เส็งหนองแบน มสธ.นครสวรรค์
 12. นายวัยวุฒิ ผลทวี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ (มีความประสงค์จะแสดง
  ความคิดเห็นด้วยวาจาต่อที่ประชุมด้วย)
 13. นายสกุล สัตยเลขา รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์
 14. นายมังกร จินดาหอม หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติฯบึงบอระเพ็ด
 15. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
 16. นางกรุณา สุขแท้ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 8
 17. น.ส.จุไรรัตน์ ชำนาญไพร จพร.เวชสถิติชำนาญงาน ศูนย์อนามัยที่ 8
 18. นายอรรถจิต รงค์ทอง เกษตรและสหกรณ์จ.นครสวรรค์
 19. นายวันดี กิจปรีชา รองปลัดอบจ.นครสวรรค์
 20. นายไกรสิน ศิลปาจารย์ ปลัดอบจ.นครสวรรค์
 21. กำนันตำบลเกรียงไกร
 22. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลเกรียงไกร
 23. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลเกรียงไกร
 24. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลเกรียงไกร
 25. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลเกรียงไกร
 26. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลเกรียงไกร และลูกบ้านจำนวน 7 ท่าน
 27. ผู้แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลเกรียงไกร
 28. ผู้แทนกำนันตำบลแควใหญ่ 2 ท่าน
 29. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลแควใหญ่
 30. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลแควใหญ่ และลูกบ้านจำนวน 10 ท่าน
 31. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลแควใหญ่
 32. กำนันตำบลบางพระหลวง
 33. ผู้แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ตำบลบางพระหลวง
 34. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลพระนอน
 35. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลพระนอน
 36. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลพระนอน
 37. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลพระนอน และลูกบ้านจำนวน 3 ท่าน
 38. กำนันตำบลบึงเสนาท
 39. ผู้แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลบึงเสนนาท
 40. ผู้แทนกำนันตำบลหนองปลิง
 41. ผู้แทนผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลหนองปลิง
 42. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ตำบลหนองปลิง
 43. นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็ก
  ทรอนิกส์
 44. นายบุญยืน พฤกษ์โชค สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
 45. นางศิริกาญจน์ สุขจิต สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์
 
 

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 3
 
 
                                 
Copyright 2009, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com