โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่พวก
ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

ความเป็นมาของโครงการ
ปัจจุบันลุ่มน้ำยมประสบปัญหาด้านทรัพยากรน้ำ ได้แก่ น้ำท่วมและน้ำแล้งซ้ำซากเป็นประจำ สร้างปัญหา ความเดือดร้อน
ให้แก่ประชาชนในลุ่มน้ำยม การแก้ไขปัญหาน้ำในลุ่มน้ำยม จำเป็นต้องมีการวางแผนศึกษาแนวทางต่างๆในการแก้ไขปัญหา
ทั้งการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำขนาดกลาง และขนาดใหญ่ โครงการแก้มลิง โครงการผันน้ำหลาก การจัเดการพื้นที่น้ำท่วม
และการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการและมีการทำแผนพัฒนา
ลุ่มน้ำยมแบบบูรณาการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในลุ่มน้ำและแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นทั้ง
ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางเป็นโครงการที่มีผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม น้อย โดยสามารถแก้ไขปัญหาในแต่ละลุ่มน้ำย่อยของลุ่มน้ำยม ซึ่งกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษา
เบื้องต้นเมื่อเดือนกันยายน 2553 โดยโครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก จังหวัดแพร่ เป็นโครงการที่มีความเหมาะสและประชาชน
ในพื้นที่มีความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่และป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน
อย่างไรก็ตาม บริเวณพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ มีพื้นที่อ่างเก็บน้ำบางส่วน อยู่ในพื้นที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้ำชั้นที่ 1 และอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ประกาศเป็นป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม (Zone C) ซึ่งมีพื้นที่มากกว่า 500
ไร่ จึงจัดอยู่ในประเภทของโครงการที่ต้องจัดทำรายงานตามพระราชบัญญติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. 2535 และตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่องการทบทวยการกำหนดประเภทและขนาดของโครง
การของหน่วยงานรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอผ่อนผันการใช้พื้นที่และ
ประกอบการขออนุญาตขอใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโครงการต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ

  • เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอ่างเก็บน้ำแม่พวก ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย
    จังหวัดแพร่
  • เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
    (EIMP)
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   

รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการ
การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.
กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ
แบบตอบรับการประชุมปัจฉิมนิเทศ
เอกสารประกอบการประชุม

รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการ

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ศาลาการเปรียญ วัดห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

(1) กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
(2) แบบตอบรับการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2

รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการ
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ศาลาการเปรียญ วัดห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่
(1) กำหนดการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
(2) แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
(3) เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
(4) จดหมายข่าว ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม 2560

(5) SPOT สปอต ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
(6) ป้ายไวนิลรายละเอียดโครงการและทางเลือกของโครงการ (1) (2) (3) (4) (5)
รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 10 พ.ย. 2560
ประกาศกรมชลประทาน และเอกสารประชาสัมพันธ์การสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่

ภาพกิจกรรม การลงพื้นที่ดูงาน ทางเลือกในการดำเนินโครงการ ครั้งที่ 2 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560


จดหมายข่าวโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม อ่างเก็บน้ำแม่พวก จังหวัดแพร่ ฉบับที่ 1/2560
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ 1 2 3
ป้ายนิทรรศการ ประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นที่ 1 2 3 4 5
สปอตประชาสัมพันธ์
โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ

เอกสารประกอบการประชุม
แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม
กำหนดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการล่วงหน้า
1. นายกมล กำจัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
2. ร.อ.โอภาส ปานอินทร์ รองหัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชนสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดแพร่
3. นายพิเชษฐ์ เรือนสอน นักผังเมืองชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดแพร่
4. นายสังวาล ดูระยิบ หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการ สำนักงานประมงจังหวัดแพร่

5. นางสมมิ่ง เหมืองร้อง ประธานคณะกรรมการคัดค้านเขื่อนแก่งเสือเต้น
6. นายชัยยุทธ ปัญญาธิคุณ หัวหน้าแผนกบริการลูกค้าและการตลาด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเด่นชัย
7. นายแพทย์เหรี่ยน เขียนโพธิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
8. จ่าสิบโทสานิตย์ ยาสะตี เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.ห้วยไร่
9. นายวุฒิศักดิ์ งามดี นายช่างโยธา อบต.ห้วยไร่

รายงานสรุปผลการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็น วันที่ 22 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาการเปรียญวัดห้วยไร่
ประกาศสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนจากการปฐมนิเทศโครงการและจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น
ภาพกิจกรรมการประชุมปฐมนิเทศและรับฟังความคิดเห็น

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่...
สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ - โทรสาร 02-241421

โครงการชลประทานแพร่
คุณอุดมเดช เรืองสกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โทร. 054-530-793

หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์/โทรสาร 055-962822
คุณกุลยารัตน์ รัตนสุวรรณทวี โทรศัพท์ 084-5595369
คุณธมลวรรณ แสงเรือง โทรศัพท์ 089-6417953 อีเมลล์ tamon7777@gmail.com

Copyright 2018, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com, piyamat.pattharin@gmail.com