โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย

ความเป็นมาของโครงการ
วันที่ 13 สิงหาคม 2536 จังหวัดเชียงรายได้มีหนังสือถึงโครงการชลประทานเชียงราย เนื่องจากได้รับแจ้งกรณีคณะกรรมการ
สภาตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ขอรับการสนับสนุนโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง เพื่อแก้ไขและบรรเทา
ปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎรในพื้นที่
กรมชลประทานโดยสำนักชลประทานที่ 2 จึงได้ทำการสำรวจออกแบบ และได้มีการศึกษาการวางโครงการโดยกลุ่มงานวาง
โครงการที่ 4 แต่เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้ำและพื้นที่หัวงานอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ลาวฝั่งซ้าย จัดอยู่ในประเภทและ
ขนาดโครงการที่ต้องจัดทำรายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบการขอ
อนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า เพื่อพัฒนาโครงการต่อไป
วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อจัดหาแหล่งน้ำสำหรับแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรให้กับหมู่บ้านต่างๆ
เป็นแหล่งเพาะพันธุ์และอนุรักษ์สัตว์น้ำ เพื่อใช้เป็นแหล่งประมงค์น้ำจืด
เป็นการอนุรักษ์และรักษาสภาพต้นน้ำลำธาร ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้ดิน และฟื้นฟูสภาพป่า
เพื่อเสริมความมั่นคงของลำห้วยแม่ตาช้างในฤดูแล้ง

 
 
 
 
 
 
 

   

รายละเอียดประชาสัมพันธ์โครงการ
จดหมายข่าว ฉบับที่ 1/2560
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1 หน้า 2
สปอตประชาสัมพันธ์
ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการ (1) (2) (3) (4) (5)

เอกสารประกอบการประชุม
กำหนดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการล่วงหน้า

(1) ผู้นำชุมชน (1) (2) (3)
(2) กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน (1) (2)
(3) ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน (1) (2)
(4) ประชาชน (1) (2)


การประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการ วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
(1) กำหนดการประชุมปัจฉิมนิเทศ
(2) แบบตอบรับการประชุมปัจฉิมนิเทศ

(3) แผ่นพับหน้า 1 แผ่นพับหน้า 2
(4) ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการ
(5) ประกาศสำนักบริหารโครงการ
(6) จดหมายข่าวสรุปประชุมปัจฉิมนิเทศ
(7) รายงานสรุปผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ

การประชุมกลุ่มย่อยครั้ง 2 วันที่ 22 มีนาคม 2561
(1) แผนการจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
(2) กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย
(3) แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม เวทีที่ 1
(4) แบบตอบรับการเข้าร่วมการประชุม เวทีที่ 2
(5) รายชื่อผู้เชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย

(6) เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
(7) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หน้า 1 หน้า 2
(8) ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3

(9) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 1
(10) แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ผลการประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เวทีที่ 2

สรุปผลการดำเนินงาน การประชุมปฐมนิเทศ
วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย


** การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 และ เวทีที่ 2 **
วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560
โครงการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) อ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จังหวัดเชียงราย

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มสิ่งแวดล้อมโครงการ สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน
811 ถนนสามเสน แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-241421 ต่อ 2343 นายมหิทธิ์ วงษ์ศา นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ

หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์/โทรสาร 055-962822 นายเมธาวิน เจริญนาวี โทร. 089-4602202

Copyright 2018, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com, piyamat.pattharin@gmail.com