โครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โครงข่ายเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว-อ.ปะเหลียน
-อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู
การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อมาตรการแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
วันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ในพื้นที่จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล
มีรายละเอียด ดังนี้

รายชื่อผู้แจ้งความประสงค์ ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมล่วงหน้า

1. นายธีรภาพ แสงกาศนีย์ ตำแหน่ง ส.อบต. หมู่ 5 อบต.ลิพัง
2. นายต้อย เดชเครือ ส.อบต.หมู่ 5 อบต.ลิพัง
3. นายสมบูรณ์ วัตมี รองนายก อบต.ลิพัง
4. นายสมบูรณ์ ฤทธิเดช เลขานุการ นายก อบต.ลิพัง
5. นายอุหมัด เส้นขาว ส.อบต. หมู่ 1 อบต.ลิพัง
6. นายสุพิน ทองเกื้อ ส.อบต.หมู่ 1 อบต.ลิพัง
7. นายสุชาติ ศรีสุวรรณ ส.อบต. หมู่ 2 อบต.ลิพัง
8. นายสมนึก ชูแก้ว ส.อบต.หมู่ 3 อบต.ลิพัง
9. นายรัตน์ธนะ รองเดช ส.อบต. หมู่ 4 อบต.ลิพัง
10. นายสมจิตร กำไรรักษา ส.อบต. หมู่ 4 อบต.ลิพัง
11. นายสุกฤษฎ์ เรืองสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล สาขาละงู
12. นายสานิตย์ นพนิช สำนักงานทางหลวงที่ 18 จังหวัดสงขลา
13. นายสุธี มณีอ่อน สำนักงานทางหลวงที่ 18 จังหวัดสงขลา
14. นายสังวรณ์ นิปกะกุล นายช่างโยธาอาวุโส สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง
15. นายเปลื้อง รัตนฉวี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ การศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
โครงข่ายเชื่อมโยง อ.ย่านตาขาว-อ.ปะเหลียน -อ.ทุ่งหว้า-อ.ละงู

วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลทุ่งยาว จังหวัดตรัง
วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล


รายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า
สรุปผลรายงานการประชุมสรุปผลการศึกษา วันที่ 17-18 ม.ค. 2561
ภาพกิจกรรมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ พื้นที่ ที่ 1 จังหวัดตรัง
ภาพกิจกรรมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ พื้นที่ ที่ 2 จังหวัดสตูล

 

 

Copyright 2009, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com