เกี่ยวกับโครงการ
ความก้าวหน้าของโครงการ
ข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารเผยแพร่
ติดต่อเรา
 

 • ความเป็นมาของโครงการ
 • ขอบเขตพื้นที่ศึกษา
 • ความก้าวหน้าของโครงการ
  (1) การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ปฐมนิเทศ
  (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online และ onsite) วันที่ 1 พ.ย. 2564
  (2) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
  (3) การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2
  (4) การประชุมระดับกลุ่ม (focus group) ครั้งที่ 1
  (5) การประชุมระดับกลุ่ม (focus group) ครั้งที่ 2
  (6) การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1
  (7) การสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 2
  (8) การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ปัจฉิมนิเทศ
 • เอกสารเผยแพร่และเอกสารดาวโหลด
  (1) เอกสารประกอบการประชุม
  (2) วิดีทัศน์ประกอบกิจกรรม
  (3) รายงานการประชุม
  (4) ป้ายประชาสัมพันธ์และชุดนิทรรศการ
  (5) การประชาสัมพันธ์ผ่านหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์
  (6) การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุกระจายเสียงและเสียงตามสาย
  (7) แผ่นพับ
  (8) กำหนดการประชุม
 • ข่าวประชาสัมพันธ์

ความก้าวหน้าของโครงการ
1. ตรวจรับรายงานเริ่มงาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ปฐมนิเทศ (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
เวลา 08.30-12.00 น. จำนวน 3 แห่ง
1. ห้องประชุมที่ 1 โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต (ห้อง Ballroom 1 ชั้น 2)
2. ห้องประชุมที่ 2 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต (ห้อง Grand M Ballroom ชั้น 2)
3. ห้องประชุมที่ 3 โรงแรมอังสนา ลากูน่า อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(ห้อง Angsana Convention Exhibtion Space)

(1) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 1
(2) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 2
(3) กำหนดการประชุม ห้องประชุมที่ 3
(4) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 1
(5) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 2
(6) แบบตอบรับ สำหรับหน่วยงานต่างๆ ห้องประชุมที่ 3
(7) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 1 ภาพกิจกรรม ห้องประชุมที่ 1
(8) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 2 ภาพกิจกรรม ห้องประชุมที่ 2
(9) แบบตอบรับ สำหรับประชาชน ห้องประชุมที่ 3 ภาพกิจกรรม ห้องประชุมที่ 3
(10) เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศ ข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมในสื่อท้องถิ่น (1) (2)
(11) แบบสอบถามประกอบการประชุม รวมข่าว PR หลังการประชุมในสื่อท้องถิ่น (1) (2) (3)
(12) แผ่นพับ (Brochure) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าในพื้นที่
(13) ป้ายนิทรรศการ (Roll up) 1 2 3 4  
(14) ป้ายประชาสัมพันธ์  
(15) สปอตสถานีวิทยุกระจายเสียง (SPOT Radio)  
(16) วิดีทัศน์ประกอบการประชุมปฐมนิเทศ (VDO Presentation)  

รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศ ที่แจ้งความประสงค์ล่วงหน้า :
1. นางวันเพ็ญ แซ่เตียว (ออนไลน์ zoom)
2. นายณัฐพงศ์ ชุมนูรักษ์ (ออนไลน์ zoom)
3. นายสุรเชษฐ์ ใจสูงเนิน (ออนไลน์ zoom)
4. นายกฤตณะ พฤกษากร (ออนไลน์ zoom)
5. นายถาวร จิรพัฒนโสภณ (ออนไลน์ zoom)
6. นายสุรดิษ บันดาลสิน (ห้องประชุม 1)
7. นายยุทธพล ลิ้มสวัสดิ์
(ห้องประชุม 1)
8. นายเกชา เชื้อชิต (ห้องประชุม 1)
9. นายเกริกฤทธิ์ เชื้อชิต (ห้องประชุม 1)
10. นายสุนทร พูลประเสริฐ (ห้องประชุม 1)
11. นายสุชาติ เกิดผล (ห้องประชุม 1)
12. นายจิตต์ เอียดสังข์ (ห้องประชุม 1)
13. นางจารีย์ กลวัฒนา (ห้องประชุม 1)
14. นางนิตยา ประทีป ณ ถลาง (ห้องประชุม 1)
15. นางสุวิมล นิรันดร์ดร (ห้องประชุม 1)
16. นางจันทิตย์ ชูช่วย (ห้องประชุม 1)
17. นางศิริขวัญ ทรัพย์สมบูรณ์ (ห้องประชุม 1)
18. นางกรกมล บุญมา (ห้องประชุม 1)
19. นางดาราพร จันทรมีศรี (ห้องประชุม 1)
20. นางยินดร ไกรวงศ์ (ห้องประชุม 1)
21. นางสาวธิดา สินพังงา (ห้องประชุม 1)
22. นางสมใจ โชคเกื้อ (ห้องประชุม 1)
23. นางพรพิลาศ รักแต่งาม (ห้องประชุม 1)
24. นางวัลนิดา ลิ้มกิตติรัตน์ (ห้องประชุม 1)
25. นางนิตยา ควรคิด (ห้องประชุม 1)
26. นางสาวเพ็ชรฟ้า ยอดจรัลสวัสดิ์ (ห้องประชุม 1)
27. นายไกรสร มะหะหมัด ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค (ห้องประชุม 2)
28. นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ (ห้องประชุม 3)
29. นายพูนสิน พุทธโร วิศวกรชลประทานชำนาญการ (ห้องประชุม 2)
30. นายฉัตรพร เจริญเวช นายช่างไฟฟ้าอาวุโส (ห้องประชุม 1)
31. นายชินเทพ กังแฮ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ห้องประชุม 3)
32. นายพูนสิน พุทธโร วิศวกรชลประทานชำนาญการ (ห้องประชุม 2)
33. นายฉัตรพร เจริญเวช นายช่างไฟฟ้าอาวุโส (ห้องประชุม 1)
34. นายชินเทพ กังแฮ เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน (ห้องประชุม 3)
35. นายศิลปชัย สุวรรณ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(ห้องประชุม 3)
36. นางสาวทิพวัลย์ จรัญรักษ์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ห้องประชุม 3)
37. นายปัณยา สำเภารัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก (ห้องประชุม 3)
38. นายสัญชัย เชาว์เฉียบ ผู้อำนวยการส่วนทรัพยากรน้ำ (ห้องประชุม 1)
39. นางสาวมารีนา มะสะแม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
(ห้องประชุม 1)
40. นางสาวอรัญญา อุทัยแจ่ม นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ
(ห้องประชุม 1)

41. นายนิกูล ทองเปลว นายช่างผังเมืองชำนาญงาน
(ห้องประชุม 2)
42. นายดำเนิน อาสนสุวรรณ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(ห้องประชุม 2)
43. นายณรงค์ สระโร นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
(ห้องประชุม 2)
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
เวลา 08.30-12.00 น. จำนวน 4 แห่ง
1. เวทีที่ 1 วันที่ 4 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมสุพิชฌาย์ ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ สุพิชฌาย์ ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
2. เวทีที่ 2 วันที่ 5 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
3. เวทีที่ 3 วันที่ 8 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
4. เวทีที่ 4 วันที่ 8 พ.ย. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
(1) เอกสารประกอบการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(2) กำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(3) ป้ายบนเวที (เวทีที่ 1) (เวทีที่ 2) (เวทีที่ 3) (เวทีที่ 4)
(4) ภาพกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
(4.1) ภาพกิจกรรม เวทีที่ 1
(4.2) ภาพกิจกรรม เวทีที่ 2
(4.3) ภาพกิจกรรม เวทีที่ 3
(4.4) ภาพกิจกรรม เวทีที่ 4
(5) รายงานสรุปผลการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1


เจ้าของโครงการ: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา: ติดต่อ มหาวิทยาลัยนเรศวร โทรศัพท์-โทรสาร 0-5596-2822 สายด่วน 081-887-5541, 091-025-1766

---------------------------------------------
Copyright 2021, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat.pattharin@gmail.com