เกี่ยวกับโครงการ
1. ความเป็นมาของโครงการ
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
3. ที่ตั้งและลักษณะโครงการ
4. วัตถุประสงค์ของการศึกษา
5. ขอบเขตการศึกษา
ความก้าวหน้าของโครงการ
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน
1.1 การปฐมนิเทศโครงการ
1.2 การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 2 3 4
1.3 การปัจฉิมนิเทศโครงการ
2. งานมวลชนสัมพันธ์
2.1 กิจกรรมการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 2
เอกสารเผยแพร่
1. ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
2. แผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการ หน้า 1 หน้า 2
3. SPOT สถานีวิทยุกระจายเสียง/วิทยุชุมชน
4. บทความลงหนังสือพิมพ์
5. Press Kit และ Press Release
6. หนังสือเชิญ
7. กำหนดการประชุม
8. รายงานการประชุม
9. ป้าย Backdrop บนเวที
10. ป้ายประชาสัมพันธ์ Roll Up แผ่นที่ 1 แผ่นที่ 2 แผ่นที่ 3
แผ่นที่ 4 และ แผ่นที่ 5

ติดต่อเรา
(1) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)
(2) บริษัท โปรเกรส เทคโนโลยี คอนซัลแท็นส์
จำกัด
(3) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 

 

 

 

โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.

ห้องประชุมออนไลน์


เอกสารดาวโหลด
เอกสารดาวโหลด


เข้าร่วมการประชุมสัมมนา
รับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชน ครั้งที่ 2
(ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันที่ 28 พ.ค. 2563
เวลา 08.30-12.00 น.

 

 

 • วีดีทัศน์รายละเอียดโครงการ (VDO)
 • แผ่นพับประกอบการประชุมออนไลน์ 1 2
 • บอร์ดประชาสัมพันธ์ (Roll Up) 1 2 3 4 5
 • คิวอาร์โค้ดการประชุมออนไลน์ (QR Code)
 • จดหมายข่าว
 • สายด่วน Hotline & Service
  - น.ส.สุนัตตา เพชรอ่อน 081-6154223
  - น.ส.ณัฐกานต์ พึ่งเงิน 085-0460472
  - น.ส.ศิริพรรณ จันทร์เพ็ง 065-8696578
  - น.ส.จริยา พรหมช่วย 082-2035928
 • รายงานสรุปการประชุม
 • ช่องทางแสดงความคิดเห็นสาธารณะ (Blog)
 • ภาพกิจกรรม
 • รายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า
  (1) นายมงคล รอดบุญธรรม จ.สงขลา
  (2) นายประสิทธิ์ กุลเทพรหม จ.สงขลา
  (3) นายสวัสดิ์ แก้วเศษ จ.พัทลุง
  (4) นายสุขุม มิตตัสสา จ.พัทลุง
  (5) น.ส.ศรีสุดา วงษ์ชุ่ม จ.พัทลุง
  (6) นายถาวร สันหนู จ.สงขลา
  (7) นายวิรัช หยูทอง
  (8) นายจรญชัย สุจริตธุระการ
  (9) พันโทสุปรีชา ชลสาคร จ.สงขลา
  (10) นายมนู จีนฉาย สำนักงานทรัพยากร
  น้ำบาดาล (สงขลา)
  (11) นางดวงพร หนูสุวรรณ สำนักงาน
  ทรัพยากรน้ำบาดาล (สงขลา)
 
 


โครงการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.


ห้องลงทะเบียน 2
ห้องลงทะเบียน 3
ห้องลงทะเบียน 4
ห้องลงทะเบียน 5

ประชาชนใน
- อำเภอชะอวด
- อำเภอควนขนุน

 

 

 

 

 

ประชาชนใน
- อำเภอป่าพะยอม
- อำเภอศรีบรรพต
- อำเภอศรีนครินทร์
- อำเภอกงหรา
- อำเภอตะโหมด
- อำเภอป่าบอน
- อำเภอรัตภูมิ
- อำเภอคลองหอยโข่ง
- อำเภอสะเดา

 

ประชาชนใน
- อำเภอระโนด
- อำเภอกระแสสินธุ์
- อำเภอสทิงพระ
- อำเภอสิงหนคร

 

 

 

 

ประชาชนใน
- อำเภอเมืองพัทลุง
- อำเภอเขาชัยสน
- อำเภอบางแก้ว
- อำเภอปากพะยูน
- อำเภอควนเนียง
- อำเภอบางกล่ำ
- อำเภอเมืองสงขลา
- อำเภอหาดใหญ่
- อำเภอนาหม่อม

 

หน่วยงานราชการ
สถาบันการศึกษา
องค์กรอิสระ
ศาสนสถาน และ
ประชาชนผู้สนใจ

 

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจรรมความก้าวหน้าของโครงการ
1
การประชุมปฐมนิเทศโครงการ วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมบ่มเพาะคนดี อาคารศูนย์ฝึกอบรม
(1) กำหนดการประชุม (2) เอกสารประกอบการประชุม (3) แผนการจัดประชุมปฐมนิเทศ (4) ประกาศ
2
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์สื่อมวลชน
http://www.samilatimes.co.th/?p=43251
3
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์สื่อมวลชน
https://www.facebook.com/253950204702454/posts/2142915539139235?s=100006656045934&sfns=mo
4
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์สื่อมวลชน
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190718080259916
5
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์สื่อมวลชน
http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190719102042318
6
Powerpoint Presentation การประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (ไฟล์นำเสนอ)
7
รายงานสรุปผลการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) 19 ก.ค. 62
8
ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการในเว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรี ตามระเบียบการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
http://www.publicconsultation.opm.go.th/phs/new_phs_proj_view.asp?editId=P620702005
9
การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 จำนวน 4 เวที และ ครั้งที่ 2 จำนวน 4 เวที
(1) กำหนดการประชุม (2) เอกสารประกอบการประชุม (3) ป้ายประชาสัมพันธ์ 1 2 3 4 5 6 7 8 (4) แผ่นพับ 1 2
10
กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ครั้งที่ 1 วันที่ 13 มกราคม 2563
(1) กำหนดการ การสร้างการเรียนรู้ผ่านสื่อครั้งที่ 1
(2) คู่มือเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 2.1 คู่มือการบริหารจัดการน้ำและป่าโดยชุมชน กรณีศึกษา วัดตะโหมด จ.พัทลุง
2.2 คู่มือการบริหารจัดการคุณภาพน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำโดยชุมชน วัดคลองแห จ.สงขลา
(3) รวมการนำเสนอข่าวผ่านสื่อ
(4) ภาพกิจกรรม
11
การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2563
ณ สหกรณ์การเกษตรตะโหมด จำกัด จังหวัดพัทลุง
12

 

QR Code เว็บไซต์โครงการ

พื้นที่และขอบเขตของโครงการ

ความก้าวหน้าของโครงการ

รายงานการลงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 1 วันที่ 17-20 มกราคม
2562 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2562
 
รายงานการลงพื้นที่ทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มิ.ย. 2562
- 5 ก.ค. 2562
 
   
   
   

เอกสารเผยแพร่ล่าสุด

กำหนดการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 19 ก.ค. 62 รายงานการประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) วันที่ 19 ก.ค. 2562
เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ กำหนดการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มีนาคม 2563
แผนการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ  
Powerpoint Presentation การประชุมสัมมนา รับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 (ไฟล์นำเสนอ)
 
   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา---------------------------------------------
Copyright 2019, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat.pattharin@gmail.com