โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล

(1) แนวส่งน้ำเมย-น้ำแม่ตื่น
(2) แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล


การประชุมสัมมนาโครงการ วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2561
(1) กำหนดการประชุม วันที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมมิตรอารีย์ 2 จังหวัดแม่ฮ่องสอน
(2) กำหนดการประชุมวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมภูหลวง เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
(3) เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา พื้นที่ที่ 1 และ พื้นที่ที่ 2


การประชุมปฐมนิเทศโครงการ วันที่ 15-16 ธันวาคม พ.ศ. 2559
(1) ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการ แนวส่งน้ำยวม-อ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพล
และ แนวส่งน้ำเมย-น้ำแม่ตื่น
(2) กำหนดการวันที่ 15 ธันวาคม 2559 และ กำหนดการวันที่ 16 ธันวาคม 2559
(3) สปอตประชาสัมพันธ์โครงการ

(4) จดหมายข่าวฉบับที่ 1
(5) จดหมายข่าวฉบับที่ 2


เอกสารประกอบการประชุม
รายละเอียดนำเสนอด้านวิศวกรรม (powerpoint)
รายละเอียดนำเสนอด้านสิ่งแวดล้อม (powerpoint)
รายละเอียดนำเสนอด้านการมีส่วนร่วม (powerpoint)
เอกสารประกอบการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
รายงานสรุปการประชุมปฐมนิเทศโครงการ

(4) ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนล่วงหน้า

หน่วยงาน/ชุมชน
รายชื่อ
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก นางสาวดาริกา จรัณยานนท์ ตำแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
นางสาวลำพึง นาวีเสถียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธารา 1 คน
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 2คน
สำนักงานชลประทานที่ 1 นายจิรชัย พัฒนพงศา
 
 
 
 
 
 
 

   

กิจกรรมสื่อสัญจร ภายใต้โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล
พร้อมกิจกรรม "สร้างฝายชะลอน้ำ ตามรอยพ่อ" วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
(เส้นทางเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน-ตาก)

ความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม
กำหนดการสื่อสัญจร
รายชื่อผู้ร่วมเดินทาง (คณะสื่อมวลชน) (คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่)
แนวเส้นทางศึกษาสื่อสัญจร (แนวที่ 1) (แนวที่ 2)
ภาพกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งที่ 1
ภาพกิจกรรม วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560


ภาพกิจกรรม วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560


ภาพกิจกรรม วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ผลการประเมินการจัดกิจกรรมสื่อสัญจร ครั้งที่ 1
(1) การนำเสนอข่าวใน Thai PBS News เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560
(2) การนำเสนอข่าวใน มิติชน ออนไลน์ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

ภาพรวมแนวเส้นทาง "สื่อสัญจร" วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 (เส้นทางจ.เชียงใหม่-จ.แม่ฮ่องสอน-จ.ตาก)

ประชุมชี้แจงชาวบ้าน ผู้นำชุมชนและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ณ โรงเรียนบ้านน้ำหอม วันที่ 7-8 มิถุนายน 2560

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
กำหนดการประชุม
หนังสือเชิญ
บทความประชาสัมพันธ์
แบบตอบรับ
ประกาศกรมชลประทาน
เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายการประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม
1. พลตรี ดร.ศิลปานันต์ ลำกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านการชดเชยทรัพย์สิน
2. นายมนู สิงห์เรือง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ สังคมและองค์กร
3. นางสาวปิยะมาศ ภัทรินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
1. รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม
2. นางสาวพรนภา สุตะวงค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน
3. นางสาวกมลภรณ์ บุญถาวร ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ำ

หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร 0-5596-2822
www.aei.nu.ac.th

Copyright 2009, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com, piyamat.pattharin@gmail.com