หนังสือ "การประเมินผลกระทบทางสังคม
SIA Social Impact Assessment ฉบับปรับปรุงใหม่
พิมพ์ครั้งที่ 3 แนวทางการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
ราคา 500 บาท

 
หนังสือ "การประเมินผลกระทบทางสังคมอย่างเร่งรัด
(SIA): เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการ
Rapid Social Impact Assessment (SIA): The Changes
We Need" ราคา 200 บาท
 
หนังสือ "การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาล"

ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับความจำเป็นของ EIA โรงพยาบาล หลักการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีและตัวแปรของผลกระทบ การคาดการณ์ วิธีการตรวจวัด ขั้นตอนการประเมิน Metrix Check List, Networking Analysis, Decision Making, การประสานงานและเครือข่ายความร่วมมือ, การบริหารสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ราคาเล่มละ 280 บาท

หนังสือ "การประเมินผลกระทบทางสังคม (Social Impact Assessment)"

ประกอบด้วยเนื้อหา เกี่ยวกับพื้นฐานกระบวนการประเมินผลกระทบทางสังคม การมีส่วนร่วมของประชาชน การบริหารจัดการความขัดแย้ง SIA สู่วิถีการพัฒนาสังคม การวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์และสถิติ เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล SIA เพื่อสังคมที่พัฒนาอย่างยั่งยืน และกรณีศึกษาประเภทต่างๆ

ราคาเล่มละ 480 บาท

     
หนังสือ Seed Science and Technology
หนังสือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาล เล่มละ 280 บาท
หนังสือการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
หนังสือเรื่องชา
หนังสือการประเมินผลกระทบทางสังคม ราคาเล่มละ 480 บาท
หนังสือ How to write a good proposal
Agroforestry Dimension for Future Community
Dimension of Agroforestry for Future Generation
Handbook of Solid Waste Management
สนใจสั่งซื้อ กรุณาติดต่อ คุณจิราภร ศรนรินทร์
หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม โทร. 055-962822
Copyright 2009, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com