หน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
C/O มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้อง AG 2101
ต.ท่าโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 6500
URL://www.aei.nu.ac.th อีเมลล์ detw@nu.ac.th
โทรศัพท์-โทรสาร 055-962822 มือถือ 081-9535764

Agriculture and Environmental Integration
Research and Development Unit (AEI)

Faculty of Agriculture Natural Resources and Environment
C/O Naresuan University, Thapo sub district, City District, Phitsanulok
Province 65000 Thailand
URL http://www.aei.nu.ac.th E-mail detw@nu.ac.th
Tel-Fax +66 55 962822
Mobile +66 81 9535764 (Room No. AG2101)
 
   
   
   
   
   
   
 
           
Copyright 2009, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com