ตรวจสอบการเข้าพัก
ที่โรงแรมวังจันทน์
ริเวอร์วิว
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่
กับสถาบันการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานปี 2556
วันที่ 10-14 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
 
 
รายชื่อผู้สมัคร
ชื่อ-สกุล
ชื่อ-สกุล
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1. นายพรแก้ว แซ่เฮง
2. นายปิยะ น้อยเภา
3. นายปรัชญา ยมภักดี
4. นายวุฒิชัย กันหา
5. น.ส.ภัทราภรณ์ เทศงาม
6. น.ส.พรพิมล แป้นเงิน
7. นายกฤษณะ มั่นคง
8. นายกิตติศักดิ์ อินทร์ศรี
9. นายอนุชาติ สวัสดี
10. นายนันทพงษ์ ชารีชื่น
11. นายพีรวัฒน์ ปิ่นเมือง
12. นายยุทธการ ทองเชื้อ
13. นายมนต์ชัย มุนีกุล
14. นายสิทธิชัย เสนาธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1. น.ส. วิจิตรา กิตติ
2. น.ส.เยาวลักษณ์ กาละดี
3. น.ส.มัลลิกา ยวงคำมา
4. น.ส.สุภาภรณ์ ญะเมืองมอญ
5. น.ส.นารีรัตน์ มะหิธิ
6. น.ส.มนต์นภา ปัญญากาศ
7. น.ส. วราภรณ์ รามา
8. นายพงษ์พัฒน์ ชุมภู
9. นางอำพา ปันนะถี
10.
น.ส. รัตน์ติกาล จักรใจวงค์
 
 

มหาวิทยาลัยนเรศวร (จะมีการสอบสัมภาษณ์/
ข้อเขียนก่อน)
1. น.ส. อรอนงค์ พึ่งเขียว
2. น.ส.ปิยวรรณ ธูปทอง
3. น.ส.สุทธิลักษณ์ ทองงามดี
4. น.ส.ทิพย์สุดา มหาวงค์
5. น.ส.สตรีรัตน์ นิลสุด
6. น.ส.ศิริวรรณ ส้มไทย
7. น.ส. เจนนีวา ศรีเกษม
8. น.ส. สุวิมล เสมปรางค์
9. น.ส. ศันสนีย์ อุ่นดี
10. นายธนัชสัณห์ พูนไพบูลย์พิพัฒน์
11. นายธนจิรพัชร พัฒนศักดิ์ภิญโญ
12. น.ส.สุกัญญา อ่อนเขตร์
13. น.ส.สาวิตรี ฉลาดธัญญกิจ
14. นายสมประสงค์ อ้นสี
15. น.ส. พิมพ์วิภา กองพงษ์
16. น.ส.สุจิตรา บุญต้อ
17. น.ส. สุพรรณี ใจมูล
18. น.ส. สาวิตรี ลอยถาวร
19. น.ส.สุธินี พลบุญ
20. นายบรรณสิทธิ์ คุ้มสุข
21. นายชูเกียรติ เจียมสกุล
22. นายศรายุทธ์ จันทร์ทึง
23. น.ส.ขนิษฐา ทองรุ่ง
24. น.ส. สุธิดา ช่างปราณีต
25. น.ส.ชื่นฤดี จันทร
26. นายศรัณย์ เนียมทอง
27. นายสยาม ศรีสงคราม
28. นายสิทธิพงษ์ สะพรั่ง
29. นายพิชัย บุตรสีภูมิ
30.
น.ส.จันทร์ทิพย์ ชำนิ
31. น.ส.ลลิตา สิทธิ์ขุนทศ
32. น.ส.สายสัมพัชธ์ สีดำ
33. นายศิวณัติ สองป้อม
34. นายปรัชญา แก้วกล้า
35. นายวุฒิชัย ชูสุข
36. น.ส.อัญชลี กันขาว
37. นายนิธิวัฒน์ คงเคว็จ
38. นายสาธิต เที่ยงทิศ
39. น.ส.กมลชนก ธูปหอม
40. น.ส.สมฤทัย จรลี
41. น.ส.กรกนก สมบุตร
42. น.ส.ชรันดา เมฆฤทธิ์
43. น.ส.ดาวเรือง ปิ่นขำ
44. น.ส.วิจิตรา ฟูเฟื่อง
45. น.ส.ทิฆัมพร โท้ทอง
46. น.ส.ฐิติพร ธุปนิ่ม
47. น.ส. น้ำเพชร สมบูรณ์
48. น.ส.ตรีลักษณ์ ตันรัตนะ
49. นายวีระพงษ์ ธรรมชาติ
50. น.ส. เพลินพิศ พรมมา
51. น.ส.ณัฏฐา เสือชาวนา
52. นายวิวัฒน์ ไชยยศ
53. นายสิรวิชญ์ มิไพทูล
54. น.ส. กมลทิพย์ เพ็ชรอ่อน
55. น.ส.มนต์ฑณา สระทองมา
56. น.ส. วิษิกตา เพ็ชรปูน
57. น.ส.นิอร พรมพุห
58. นายอรรถสิทธิ์ สารีคำ

  มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
1. น.ส.กฤษณา พูลพิชัย
2. น.ส. จุฑารัตน์ อ่อนศรี
3. น.ส.ชุติมา สุขสายอ้น
4. น.ส.ดวงพร สาเหม
5. น.ส.ลักษมี ม่วงอ่อน
6. น.ส.วราพร โชคดี
7. น.ส. โสรญา หุ่นทอง
8. นายกิตติชัย จันทะคุณ
9. นายคณิต แดงซิว
10. นายไชยวัฒน์ ทองจุ้ย
11. นายณัฐวุฒิ ปานเกิด
12. นายบัณฑิต เฮงประเสริฐ
13. นายพีรยุทธิ์ ภูมิผล
14. นายเรืองเดช อ่อนศรี
15. นายวรพล ลอยทับเลิศ
16. นายศรรักษ์ นันทาเมฆ
17. นายสุริยะนาท วงคงคำ
18.นายอนุรักษ์ หาญสูงเนิน
19. น.ส.นฤดี เจริญแก้ว
20. น.ส.พรทิพย์ สาริโน
21.น.ส.วรารัตน์ จันคำ
22. นายณัฐพงษ์ จงอยู่เย็น
23. นายธีรชัย ลาสูง
24. นายเล้ง แซ่สง
25. น.ส. วณิชญา ฉิมนาค
26. ดร.จักรกฤช ศรีละออ
27. นางขนิษฐา ไชยแก้ว
28. นายณัฐพงษ์ พรดอนก่อ
29. นายเขมชาติ เอี่ยมอ่อน
 
   
   
   
รายชื่อวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
 

1. นายปราโมทย์
วานิชานนท์
นายกกิตติมศักดิ์
สมาคมโรงสีข้าวไทยและ
กรรมการนโยบายการข้าว
แห่งชาติ
2. นายสุรพล ขุมทรัพย์
นักวิชาการมาตรฐาน สำนัก
งานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ
3. นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร
หัวหน้าศูนย์รับรองระบบ
มาตรฐานนานาชาติ สำนัก
วิจัยและบริการวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี
4. คุณมณีพร สัฆรมย์ สำนัก
รับรองมาตรฐาน สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ
5. น.ส.ลัดดา วิริยางกูร
นักวิชาการเกษตรชำนาญ
การพิเศษ หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
การแปรรูปและพัฒนาผลิต
ภัณฑ์
6.นางกัญญาวีร์ เปลี่ยนพิจิตร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
ศูนย์วิจัยข้าวนครราชสีมา
7. นายนิวัติ เจริญศิลป์
นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ
8. นายอาทิตย์ กุคำอู
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าว
ลพบุรี
9. นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์
นักกีฎวิทยาชำนาญการ
กรมการข้าว
10. นายนิติธร ระโยธี
อดีตผู้อำนวยการศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวอุบลราชธานี
11.นายเสกสรร รื่นภาคเพ็ชร
นักวิชาการเกษตร ศูนย์เมล็ด
พันธุ์ข้าวพิษณุโลก
12. นายโอวาท ยิ่งลาภ
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว
กรมการข้าว
13. รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่ง
เจริญ
อาจารย์ประจำภาค
วิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัย
นเรศวร

 
 
เชิญชม.....นิทรรศการสินค้าจากผลิตพันธุ์ข้าว ของมหาวิทยาลัยนเรศวร
 
   
Accommodation โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
 
สรุปผลการดำเนินงาน
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่ร่วมกับสถาบันการศึกษา
ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2556
ณ โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
โครงการพัฒนาและส่งเสริมระบบการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน โดย ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรอง
มาตรฐานข้าว กรมการข้าว
ระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบสินค้าเกษตร โดย นายสุรพล ขุมทรัพย์
กระบวนการตรวจประเมิน (Audit Process) บทบาท หน้าที่ และจรรยาบรรณผู้ตรวจประเมิน โดย นายเกษมศักดิ์ ศรีธาราธร
ISO/IEC Guide 65:1996 General Requirement for Bodies Operating Product Certification System & ISO/IEC 17065 Conformity assessment-Requirements for bodies certifying products, processes and services
โดย คุณมณีพร สังฆรมย์
แนะนำโครงการและหลักสูตร โดย นายโอวาท ยิ่งลาภ
กระบวนการตรวจประเมินข้าว GAP กรมการข้าว โดย นายโอวาท ยิ่งลาภ
ข้อกำหนดและแผนควบคุมในการตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP โดย นางกัญญาวีร์ เปลี่ยนพิจิตร
GAP-02 GAP-03 GAP-04
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางกายภาพข้าว GAP โดย นายนิติธร ระโยธี
การตรวจพันธุ์ปน การตรวจข้าวแดง การตรวจเปอร์เซ็นต์ต้นข้าว
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดย นายเสกสรรค์ รื่นภาคเพชร
เทคโนโลยีการผลิตข้าว เพื่อให้ได้การรับรองมาตรฐานข้าว (Good Agricultural Practice, GAP)
โดย นายนิวัติ เจริญศิลป์
การจัดการวัชพืชในนาข้าว ข้าววัชพืช โดยนายอาทิตย์ กุคำอู
เอกสารการจัดการวัชพืชเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตข้าว
ความรู้เกี่ยวกับการใช้สารเคมีในนาข้าว โดย นางวันทนา ศรีรัตนศักดิ์
หลักการประเมินระบบอย่างยั่งยืน โดย รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
                           
 
Copyright 2009, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com