เว็บไซต์เดิม Click here

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรม รามาดา สุเทวลัยฯ จ.เชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่พวก ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ วันที่ 25 มิ.ย. 61
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ำแม่ตาช้าง จ.เชียงราย วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงข่าย
เชื่อมโยงย่านตาขาว - อ.ปะเหลียน -อ.ทุ่งหว้า -อ.ละงู จังหวัดตรัง และ จังหวัดสตูล
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรมดาราเทวี จ.เชียงใหม่
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่เกาะต่างๆ (เกาะพยามและเกาะช้าง) จ.ระนอง
ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการชาวนาไทยรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์
เนชั่นแนล จังหวัดตาก
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ โครงการออกแบบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
พื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา
ขอเชิญเข้าร่วมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พื้นที่โครงการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค์
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบทางเลือกโครงการก่อสร้างสะพานลอยข้ามทางรถไฟ จังหวัดราชบุรี
โครงการฝึกอบรมการประมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โครงการศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ทองคำชาตรีเหนือ ของบริษัทอัคราไมนิ่ง จำกัด
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อโครงการจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหาร วันที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรม ไมด้า งามวงศ์วาน กรุงเทพมหานคร
โครงการศึกษาทบทวนแผนการพัฒนาและฟื้นฟูบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปัจฉิมนิเทศ วันที่ 27 ก.ย. 2561
โครงการศึกษาทบทวนการเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ วันที่ 24 กันยายน 2561
โครงการศึกษาการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยทะเลสาบสงขลา จังหวัดพัทลุง
โครงการศึกษาทบทวนและสร้างการรับรู้ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อโครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน จังหวัดสุโขทัย
โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2563
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
โครงการการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2
โครงการการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลท่าสองยาง (ส่วนขยาย) ครั้งที่ 2
โครงการการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลกำแพงเพชร
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 เวทีที่ 1 เวทีที่ 2 เวทีที่ 3 และเวทีที่ 4 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลัก
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก
การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เวทีที่ 1 เวทีที่ 2 เวทีที่ 3 และเวทีที่ 4 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลัก
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พื้นที่ลุ่มน้ำภาคใต้ฝั่งตะวันตก วันที่ 5-8 เมษายน 2564
โครงการวิจัยเรื่อง "ระบบติดตามและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการเชิงระบบนิเวศประเภทพื้นที่หน่วงน้ำ/รับน้ำหลากในลุ่มน้ำยมของ
ประเทศไทย"
โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการเพื่อการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งพื้นที่เฉพาะ (Area based) เกาะภูเก็ต
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ต่อการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น.
(1) กำหนดการ (2) แบบตอบรับ (3) แผ่นพับ (4) หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม
โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


AEI R&D Unit ENGLISH Version
หนังสือ คู่มือ ตำรา ด้าน EIA SIA
 
ข่าวความเคลื่อนไหว/ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน  
ประกาศแจ้งการพ้นสภาพของพนักงาน  
   
   
   
   
   
   
   

Copyright 2022, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com