ผู้บริหารและบุคลากรประจำหน่วยวิจัย
 
 
 
รศ.ดร.เดช วัฒนชัยยิ่งเจริญ
ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยฯ
PhD, Biological Sciences
มือถือ 081-8875549


 
   
   
   
   
   
 

ดร. พรนภา สุตะวงค์

วิศวกรสิ่งแวดล้อมอาวุโส
MEng. Environmental Engineering
 

นางสาวปิยะมาศ ภัทรินทร์

นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์
BA, English

           

นางสาวกมลพร บุญถาวร

นักชีววิทยา
MS. Biological Science

นางสาวจิราภร ศรนรินทร์
นักวิชาการการเงิน-พัสดุ
BA, Business Accounting
นางสาวสุกัญญา อ่อนเขตร์
นักวิชาการเกษตร
BS. Agricultural Sciences


นายกวีชา แซ่หว้า
BSc. Fishery Science
นักวิชาการเกษตร-ประมง


    

 

 

 

 

 

   
Updated 28 มกราคม 2565

คณะที่ปรึกษาโครงการ

รศ. ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ
PhD. (Plant Physiology)
รศ.ดร.เหรียญทอง สิงจานุสงค์
PhD. Food Science and Technology
นายสว่าง ปิยาภิชาต
พลตรี ดร.ศิลปานันต์ ลำกูล
Copyright2022, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com