โครงการวิจัยและพัฒนา ประจำปี 2556
 • โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำแนวทางปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีของพืชที่ใช้ปลูกสำหรับการค้า
  ระหว่างประเทศ
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้างผู้ตรวจประเมินรุ่นใหม่กับสถาบันการศึกษาภายใต้โครงการ
  พัฒนาและส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองคุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐาน ปี 2556
 • โครงการบริหารจัดการน้ำและขยะมูลฝอยบนเกาะสีชัง (up coming project)
โครงการวิจัยและพัฒนา ประจำปี พ.ศ. 2555
 • เอกสาร Self Access Report (SAR) ของหน่วยวิจัยและพัฒนาบูรณาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
  ประจำปี 2554
  และ Powerpoint Presentation
 • โครงการศึกษาและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์แก่งเกาะใหญ่จังหวัดกำแพงเพชร
 • โครงการศึกษาการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเขียวจากใบยางพารา
 • โครงการฝึกอบรมการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สังคม และสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต พ.ศ. 2535
 • โครงการเสริมสร้างสมรรถนะงานด้านการประเมินผลกระทบทางสังคมและการดำเนินการมีส่วนร่วม
  ของประชาชน
 • โครงการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา
 • International Seed Academy. Module Seed Treatment, Coating, Pelleting & Encrusting
  (incooperate with Rhino Research Group, PRI Wageningen, Naresuan University)
โครงการวิจัยและพัฒนา/บริการวิชาการ ประจำปี 2554

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขต ภาคเหนือตอนล่าง
โครงการที่ปรึกษา ศึกษาดัชนีชี้วัดคุณลักษณะสำคัญที่ใช้เป็นเกณฑ์ในการบ่งชี้ คุณภาพ การแบ่งชั้นคุณภาพ
และการกำหนดรหัสขนาดของผักตระกูลกะหล่ำ 8 ชนิด และถั่วฝักยาว

โครงการศึกษาออกแบบเส้นทางศึกษาธรรมชาติและออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายใต้โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัด
กำแพงเพชร ในการศึกษาสำรวจออกแบบ (พัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยว) จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการพัฒนาระบบการศึกษาขั้นอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และรองรับการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม จังหวัดกำแพงเพชร

โครงการวิจัยและพัฒนา/บริการวิชาการ ประจำปี 2553
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ (ส่วนขยาย)
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรมแอร์พอร์ทธารา
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลราชธานี (ส่วนขยาย)
โครงการ "งานจัดจ้างที่ปรึกษาออกแบบแนวคิดเบื้องต้นและประมาณราคาโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเกาะเสือ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร
โครงการ การพัฒนาเครื่องลอกกาบกล้วย
โครงการ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ระยะที่ 1 โครงการเหมืองแร่ทองคำ ชาตรีเหนือ ของบริษัทอัครา ไมนิ่ง จำกัด
โครงการ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้างอาคารและพัฒนาสถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาล
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการสร้างโรงไฟฟ้า Co-Generation ขนาด 11.44 เมกะวัตต์
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกองทองคอมเพล็กซ์
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาอาคารสถานที่เต็มรูปแบบตามผังหลัก โรงพยาบาลพุทธชินราช
พิษณุโลก
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงแรมนครพิงค์ กรุงเทพมหานคร
การวิจัยและพัฒนาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุตสาหกรรมมหาราชนคร จังหวัดสมุทรสาคร
การศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาอาคารสถานที่เต็มรูปแบบตามผังหลักของโรงพยาบาล
แม่สอด จังหวัดตาก
โครงการ Park Avenue Hotel and Suites บริษัทสุขุมวิท เซ็นเตอร์พ้อยท์ จำกัด
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เต็มรูปแบบตามผังหลักของโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เต็มรูปแบบตามผังหลักของโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
โครงการพัฒนาอาคารสถานที่เต็มรูปแบบตามผังหลักของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
โครงการสำรวจสิ่งแวดล้อมโรงแรมชากังราวริเวอร์วิว
โครงการอาคารที่พักอาศัยรวม บริษัท อาร์ พี บี กรุ๊ป จำกัด
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการก่อสร้างอาคารและการพัฒนาอาคาร
สถานที่ตามผังหลักของโรงพยาบาลสุโขทัย
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร
โครงการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลปิยะเวชช์
โครงการระบบการขนส่งด้วยสายพาน (Rope Way) เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลกำแพงเพชร
โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลท่าสองยาง
โครงการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม Hong Sa Power Plant ในประเทศลาว

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการศึกษาความหลากชนิดและแนวทางการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรอย่างยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติภูหิน
ร่องกล้า จังหวัดพิษณุโลก

การจัดการระบบการผลิตกล้วยน้ำว้าเพื่อการค้าและอุตสาหกรรมโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
โครงการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
โครงการบริหารจัดการฟื้นฟูประสิทธิภาพ ซ่อมแซม บำรุงรักษาอุปกรณ์และเครื่องมือระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาล
เมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการและการตลาดเรื่องโครงการควบคุมและวาง
ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานบุญญศานต์

โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์หาค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฟื้นฟู บริหารจัดการและการให้บริการวิชาการและ
เทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ในระบบบำบัดน้ำเสียรวม 12 แห่ง

โครงการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการและการตลาดเรื่องการใช้เทคโนโลยีสะอาด
ในกระบวนการผลิตและออกแบบพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย กรณีศึกษาโรงงานคัดแยกขยะเพื่อรีไซเคิลวงษ์พาณิชย์

โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
โครงการศึกษาความเหมาะสมในการจัดเก็บค่าบำบัดน้ำเสียในเขตเทศบาลเมืองพิจิตร
โครงการศึกษาด้านการสำรวจสภาพการจัดการกากของเสียในอุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน จังหวัดลำปางและอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่
โครงการศึกษาวิเคราะห์เพื่อประเมินโรงพยาบาลในด้านการสนองตอบความพึงพอใจผู้รับบริการ โรงพยาบาล
คีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

โครงการสำรวจผู้กำเนิดมลพิษทางน้ำในเขตเทศบาลเมืองอ่างทอง
โครงการออกแบบพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย บริษัทยุทธชัยอุตสาหกรรม จำกัด
เทคนิคการประเมินประสิทธิภาพเครื่องเติมอากาศแบบ Aspirating Device
แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับกรณีน้ำท่วมอำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลกและกรณีศึกษาแนวทางการจัด
ระบบพัฒนาคูคลองและแหล่งน้ำในจังหวัดพิษณุโลก

แผนการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค (ลุ่มน้ำปิงตอนล่าง ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน ลุ่มน้ำสะแกกรัง)
โครงการที่ปรึกษาด้านการฝังกลบขยะแบบถูกหลักสุขาภิบาลและเทคโนโลยีทางเลือกใหม่เพื่อยืดอายุบ่อฝังกลบ
ขยะ เทศบาลเมืองกำแพงเพชร
โครงการจ้างศึกษาความเหมาะสมและออกแบบสวนสิริกิตต์ในการออกแบบก่อสร้างน้ำตกและปรับภูมิทัศน์
สวนสิริกิตต์
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวร โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช จังหวัดพิษณุโลก

โครงการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธีประชาพิจารณ์ เรื่องการกำหนดเขตที่ดินเพื่อการอนุรักษ์บริเวณเขาหิน
เนินมะปราง

โครงการ การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลและอบต.ในเขตการค้าชายแดน อ.แม่สอด จ.ตาก
โครงการศึกษารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยในเขตอ.เมืองตาก จ.ตาก

 
การศึกษาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
Market for Agroforestry Tree Products case study: Para Rubber Products for Small-Scale Farmers in Northern
Thailand
การพัฒนาการผลิตและการจัดการเชิงการค้าของผลผลิตพืชสวนเพื่ออุตสาหกรรมและการส่งออกในเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง โครงการต่อเนื่องปีที่ 3 การวิเคราะห์ตลาดและปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจในการซื้อผลผลิตพืชสวน

การพัฒนาการผลิตและการจัดการเชิงการค้าของผลผลิตพืชสวนเพื่ออุตสาหกรรมและการส่งออกในเขตภาค
เหนือตอนล่าง โครงการต่อเนื่องปีที่ 2 การศึกษาศักยภาพการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนสู่เกษตรกร
การพัฒนาการผลิตและการจัดการเชิงการค้าของผลผลิตพืชสวนเพื่ออุตสาหกรรมและการส่งออกในภาคเหนือ
ตอนล่าง
โครงการศึกษาความเหมาะสมและกำหนดรูปแบบศูนย์กระจายสินค้า จังหวัดพิษณุโลก
โครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคลัสเตอร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 1
โครงการศึกษาศักยภาพการผลิต การตลาดและขีดความสามารถในการแข่งขันของยางพารา
ในเวียดนามและไทย

โครงการศึกษาคุณลักษณะสำคัญและแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการผลิตพริกไทยสด มะขามหวาน มะขามเปียก
และละมุด
 
การอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดปุ๋ยอินทรีย์กลุ่มชีวภาพบำบัด
Seminar on 3Rs (Reduce Reuse Recycle)
Workshop on Green Productivity and 3Rs (Reduce Reuse and Recycle)
International Conference on Agroforestry Dimension for Future generation
International Conference on Dimension of Agroforestry for Future Community
โครงการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1
โครงการอบรม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โครงการอบรม Seed Captain Program: Seed Vigor ร่วมกับ International Seed Academy
 
New Projects and Upcoming Projects

โครงการศึกษาศักยภาพตลาดกลางยางพารา ระบบโครงข่ายโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานยางพาราของจังหวัด
พิษณุโลกในระดับนานาชาติ (เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ปี 2552)
โครงการศึกษาพัฒนาเทคโนโลยีในกระบวนการตากปุ๋ยอินทรีย์ (เครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่างปี 2552)
The Potential of Biotech Maize Production, Quality and Trend for Animal Feeding in the North of Thailand
(งบประมาณภายนอก บริษัทมอนซานโต้ ไทยแลนด์ จำกัด)

โครงการเพาะและขยายพันธุ์ผักหวานป่าด้วยวิธีการปฏิบัติต่อเมล็ดวิธีใหม่
โครงการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมคลัสเตอร์บ้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดเพชรบูรณ์ ระยะที่ 2
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการศึกษาขั้นสูงเพื่อรองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเกษตรสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนามนุษย์
โครงการศึกษาความเหมาะสม การจัดตั้งศูนย์จัดการขยะมูลฝอยแบบกลุ่มพื้นที่ จังหวัดกำแพงเพชร
โครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรและสถานีขนถ่าย
(ฝั่งตะวันออก) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก
โครงการปรับปรุงแผนการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างศูนย์กำจัดขยะเขต 2
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืน"

Copyright 2009, AEI R&D Unit, All rights reserved.
Tel/Fax: 055-962822 c/o AG2101
Webmaster AEI: piyamatt@nu.ac.th, piyamat_thamee@hotmail.com